02432221552

بایگانی ماهانه:شهریور ۱۳۹۵

چهارراه

مشتریان گرامی میتوانند کلیه ابعاد  چهارراه  گازی استاندارد ۳۰۷۶ و تلرانسهای مربوطه را در اين مطلب مشاهده كنند:

بیشتر بخوانید...

سه راهي مساوي

مشتریان گرامی میتوانند کلیه ابعاد سراهی جوشی گازی استاندارد ۳۰۷۶ و تلرانسهای مربوطه را در اين مطلب مشاهده كنند:    

بیشتر بخوانید...